Search

Search Results

8241. Zhejiang China Province Boundary, 2000

Polygon Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang China Province Boundary, 2000 is a polygon theme repr... All China Marketing Research Co.

8242. Zhejiang County, District Location and Census Data, 2000

Point Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang County, District Location and Census Data, 2000 is a ... All China Marketing Research Co.

8243. Zhejiang Highways, 2000

Line Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Highways, 2000 is a polyline theme representing highw... All China Marketing Research Co.

8244. Zhejiang Main Rivers, 2000

Polygon Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Main Rivers, 2000 is a polygon theme representing maj... All China Marketing Research Co.

8245. Zhejiang Prefecture City Location and Census Data, 2000

Point Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Prefecture City Location and Census Data, 2000 is a p... All China Marketing Research Co.

8246. Zhejiang Provincial Capital Location and Census Data, 2000

Point Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Provincial Capital Location and Census Data, 2000 is ... All China Marketing Research Co.

8247. Zhejiang Provincial Trunk Roads, 2000

Line Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Provincial Trunk Roads, 2000 is a polyline theme repr... All China Marketing Research Co.

8248. Zhejiang Railways, 2000

Line Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Railways, 2000 is a polyline theme representing rail... All China Marketing Research Co.

8249. Zhejiang Rivers, 2000

Line Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Rivers, 2000 is a polyline theme representing rivers ... All China Marketing Research Co.

8250. Zhejiang State Roads, 2000

Line Columbia University Restricted content
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang State Roads, 2000 is a polyline theme representing st... All China Marketing Research Co.
2000. University of Michigan. China Data Center. and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. REMOTE DOWNLOAD NOT AVAILABLE - please contact data@library.columbia.edu for access. Zhejiang Township Locations With 2000 Population Census Data F... All China Marketing Research Co.

8254. Zhongguo 2000 nian xiang zhen ren kou pu cha zi liao yu di tu

Collection Stanford University Public content
2005. Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si, 北京华通人市场信息有限责任公司, Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si, and University of Michigan China Data Center. Includes 2000 township GIS maps with about 2,000 variables from 2000 population Census data for all townships. The GIS map layers include: (1) 2000... All China Marketing Research Co.

8255. Zhongguo wu ci xian ji ren kou pu cha shu ju

Collection Stanford University Public content
2005. Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si, 北京华通人市场信息有限责任公司, and University of Michigan China Data Center. "Includes the population Census data at county level for 1953, 1964, 1982, 1990 and 2000, integrated with the county GIS maps in Shape file format.... All China Marketing Research Co.