A map of Turkey in Asia : containing the countries of Anadoli, Carman, Roum, Georgia Armenia, Kurdistan, Algezira, Syria, &c. Image Princeton University Public content